Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Berlijn

Lilian
Ik sluit me helemaal bij Wilma aan het was een geweldig mooie fietstocht met een geweldige uitleg van Sido zeker aan iedereen aan te bevelen op de fiets door Berlijn.
Sido nogmaals bedankt.