Daguitstap Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Daguitstap Berlijn

Gerits Peter
Goed weer, goede fietsen....
Maar vooral een gedreven en dynamische
gids.
Sido,  bedankt voor de mooie dag.