Gefietst met Sido

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gefietst met Sido

Helma, Joke, Annemiek en lyda
Woensdag 20 juli hebben wij 4 uur door Berlijn gefietst.
Sido was onze gids. We hebben er van genoten. Veel opgestoken,
en vooral afgestemd op wat we nog niet hadden gezien.
Dwars door Berlijn met Sido is een aanrader.