dwars door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dwars door Berlijn

 Anneke van Rijn
Zeker doen, vooral de 1e dag wanneer je start in Berlijn, daarna weet je zoveel meer!!
Interessant, plezierig en gezellig... een aanrader!!